Regulamin

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od: 15.02.2024

Regulamin sklepu internetowego Noume Sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne regulaminu

1.1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.noume.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów, a także określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Noume Sp. z o.o.

1.2. Sklep internetowy (“Sklep”) prowadzony jest za pomocą domeny www.noume.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży dostępnej na stronie sklepu internetowego.

1.3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych, a zarazem podmiotem odpowiedzialnym za zgodność towaru z umową i za Sklep, jest NOUME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zacisze 2/2a, 60-831 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000967591, posługująca się numerem NIP: 781 203 48 43, Regon: 521807430, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres e-mail noume@noume.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: NOUME Sp. z o.o. ul. Zacisze 2/2a, 60-831 Poznań.

1.5. Klientem Sklepu (“Klient”) może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6. Postanowienia Regulaminu zaadresowane do konsumentów mają zastosowanie do konsumentów w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.), a także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.7. W odniesieniu do umów zawieranych przez Noume z Klientami niebędącymi konsumentami, wyłączona zostaje odpowiedzialność Noume z tytułu rękojmi.

1.8. Regulamin stanowi wzorzec umowy, o którym mowa w art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.). W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie koniecznym jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

1.9. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.10. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest NOUME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zacisze 2/2a, 60-831 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000967591, posługująca się numerem NIP: 781 203 48 43, Regon: 521807430.

1.11. Regulamin pozostaje zgodny z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu mają bezwzględnie obowiązujące przepisy wynikające z aktualnego brzmienia ustaw.

§2 Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę “dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę “Kupuję i płacę”. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

2.3. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu, Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

2.4. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca.

2.5. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”.

2.5.1. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać. W szczególności, Sprzedawca może nie potwierdzić zamówienia, jeśli towar nie jest dostępny, a jego dostępność wynikała z błędnej informacji zawartej na stronie sklepu internetowego oraz w sytuacji, gdy towar omyłkowo jest oferowany po cenie oczywiście za niskiej.

2.5.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt 2.5 niniejszego regulaminu).

2.6. Zamówienie, w którym Klient wybrał formę płatności „przelew bankowy” nieopłacone w terminie 3 dni roboczych zostanie automatycznie anulowane.

2.7. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową.

2.8. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

2.9. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (pkt 2.5 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a NOUME Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zacisze 2/2a, 60-831 KRS 0000967591, NIP: 781 203 48 43, Regon: 521807430.

2.10. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z pkt 2.5 Regulaminu.

2.11. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty przez Klienta pełnej należności z tytułu złożonego zamówienia.

§3 Płatność, dostawa, odbiór

3.1. Płatność

3.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

3.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

3.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

 1. a) gotówkowej – płatności za pobraniem (opcja dostępna jedynie dla zamówień mających miejsce dostawy w Polsce).
 2. b) bezgotówkowej:

– płatności przelewem na rachunek Sklepu Santander Bank 57 1090 2590 0000 0001 5065 4327

– płatności za pośrednictwem agentów rozliczeniowych, jakimi są PayU S.A. lub Tpay S.A.

3.1.4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sklepu prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

3.1.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem zaistnienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w Punkcie 2.5.1. Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.2. Wysyłka towarów

3.2.1. Zamówienie złożone przez Klienta Sklepu kompletowane jest przez obsługę Sklepu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu Zamówienia.

3.2.2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od daty wysyłki.

3.2.3. NOUME Sp. z o.o. powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą takim jak InPost oraz DHL lub inny przewoźnik. Opłaty za dostawę na terenie Polski są wskazywane w zakładce „Dostawa”, a także przy wyborze sposobu dostawy. Jeśli dostawa poza granice Polski jest dostępna to opłaty za taką dostawę są wskazywane przy wyborze sposobu dostawy.

3.2.4. O ile Klient nie wybrał opcji płatności za pobraniem, wysyłka towaru następuje najwcześniej po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy albo skutecznym opłaceniu zamówienia za pośrednictwem agentów rozliczeniowych wymienionych w Punkcie 3.1.3. lit. b) tiret drugi Regulaminu.

3.2.5. Klient, którego zamówienie w Sklepie przekroczy wartość 1.500 PLN uprawniony jest do darmowej dostawy.

3.2.6. Prawo do darmowej dostawy dotyczy przesyłek na terenie Polski.

3.3. Odbiór towarów

3.3.1. Sprzedawca informuje, że jeżeli Klient odmówi przyjęcia przesyłki kurierskiej za pobraniem od kuriera oraz przesyłka zostanie cofnięta do Sklepu, klient traci możliwość złożenia ponownie zamówienia w Sklepie z opcją wysyłki kurierskiej za pobraniem.

3.3.2. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

3.3.3. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

3.3.4. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

3.4. Kody promocyjne

3.4.1. Sprzedawca okresowo udostępnia Klientom Sklepu możliwość skorzystania z kodów promocyjnych, uprawniających do zakupu produktów oferowanych przez Sklep w cenach niższych niż podane.

3.4.2. Informacje o kodach promocyjnych będą udostępniane na stronie Sklepu bądź za pośrednictwem innych mediów społecznościowych lub newslettera.

3.4.3. Każdy kod promocyjny podlega odmiennym warunkom użytkowania, określonym każdorazowo w informacji dotyczącej właściwego kodu.

3.4.4. Kody promocyjne nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi.

3.4.5. Aby móc skorzystać z kodu promocyjnego, należy wpisać go podczas składania zamówienia. Prawidłowe wpisanie kodu polega na jego przepisaniu w odpowiednie miejsce.

3.4.6. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§4 Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych jest NOUME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zacisze 2/2a, 60-831 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000967591, posługująca się numerem NIP: 781 203 48 43, Regon: 521807430.

4.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w NOUME sp. z o.o. dostępne są w naszej polityce prywatności.

 

§5 Reklamacje

5.1. Produkty oferowane w Sklepie www.noume.pl są nowe.

5.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.) Kodeks Cywilny, ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5.3. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: NOUME Sp. z o.o. ul. Zacisze 2/2a, 60-831 Poznań. Sprzedawca realizuje swoje obowiązki z tytułu rękojmi, o ile żądania konsumenta są uzasadnione.

5.4. W przypadku, gdy zakupiony produkt ma wadę Klient może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady. W pierwszej kolejności Klient może żądać naprawy lub wymiany produktu.

5.5. W przypadku, gdy zakupiony produkt ma wadę, Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca, o ile reklamacja jest uzasadniona.

5.6.         Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)   Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z Punktem 5.5. Regulaminu;

2)   Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z Punktem 5.5. Regulaminu;

3)   brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)   brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w Punkcie 5.5. Regulaminu;

5)   z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

5.7. W razie składania przez konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

5.8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5.9. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu.

5.10. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania reklamacyjnego w przypadku, gdy towar jest zgodny z umową lub gdy jego wada powstała z winy konsumenta (np. niewłaściwe użytkowanie, uszkodzenie mechaniczne).

5.11. Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza (pobierz formularz). W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamowanym produktem wydrukowany i podpisany formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji oraz paragon. Klient nie ma obowiązku korzystania z formularza, ale powinien przesłać informacje pozwalające zidentyfikować towar, transakcję oraz Klienta. Reklamacja może zostać wysłana także mailowo, przy czym dla skutecznego zareklamowania produktu konieczne jest jego dostarczenie Sprzedawcy.

5.12. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5.13. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5.14. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany w dowolnym kartonowym opakowaniu, chroniącym zwracany towar.

§6 Odstąpienie od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.), który zawarł umowę na odległość tj. poza lokalem Sklepu, może, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie np. na formularzu zwrotu (pobierz formularz) w terminie 14 dni (czternastu) dni bądź zwracając towar w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Oświadczenie należy wysłać mailowo na adres: noume@noume.pl oraz dołączyć formularz lub informacje niezbędne dla zidentyfikowania Klienta i transakcji wraz z dokumentem zakupu do paczki zwrotnej i odesłać niezwłocznie na adres podany poniżej w pkt 6.3.

6.2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia Produktu.

6.3. W razie odstąpienia od umowy – umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie pkt 6.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres: NOUME Sp. z o.o. ul. Zacisze 2/2a, 60-831 Poznań.

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od konsumenta płatności przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i oceny jego stanu. Zwrot jest rozpatrzony przez Sprzedawcę w regulaminowym terminie 14 dni, od momentu odebrania paczki zwrotnej.

6.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6.6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.), Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. W sytuacji zmniejszenia wartości zwracanej rzeczy, o którym mowa w pkt 6.7. powyżej, Sprzedawca dokona potrącenia swojego roszczenia związanego z utratą przez rzecz jej wartości z roszczeniem konsumenta o zwrot płatności. Potrącenie będzie proporcjonalne do stopnia zmniejszenia wartości rzeczy.

6.9. Zwrot powinien zostać odesłany w kartonowym opakowaniu, chroniącym zwracany towar przed wygnieceniem, a tym samym przed obniżeniem jego wartości.

6.10. Produkty zakupione stacjonarnie w showroomie nie podlegają zwrotowi. Konsumentowi przysługuje prawo wymiany produktu w terminie 14 dni.

§7 Informacje dodatkowe, wymagania techniczne, tworzenie konta w Sklepie

7.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą których klient korzysta ze sklepu www.noume.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

7.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do internetu

7.1.2. Przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Mozilla Firefox

7.1.3. Aktywne wtyczki – Java, Flash

7.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

7.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail

7.2. Informacja dla klienta Sklepu www.noume.pl w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

7.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę”, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu www.noume.pl i kolejnych jego podstronach.

7.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu Zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system). Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. do wysłania przez sprzedawcę wiadomości pt. „potwierdzenie zamówienia”. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: noume@noume.pl z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.4. Zmiany w regulaminie, regulacje prawne:

7.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

7.4.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

7.4.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim Regulaminie.

7.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

7.6. Z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu, ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawca, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.)), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.7. W ramach korzystania ze Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7.8. Tworzenie konta w Sklepie

7.8.1. Klient może zarejestrować się w Sklepie podając swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, e-mail oraz akceptując Regulamin i zapoznając się z Polityką Prywatności. Klient może zarejestrować jako użytkownika podmiot inny niż osoba fizyczna, ale w tym celu powinien skontaktować się z obsługą Sklepu. Posiadanie konta w Sklepie, poza standardowymi funkcjonalnościami Sklepu (np. składaniem zamówień, zawieraniem umów sprzedaży) pozwala na dostęp do historii zamówień Klienta oraz na automatyczne zapamiętanie danych do wysyłki.

7.8.2. Konto Klienta jest zabezpieczone hasłem podanym przez Klienta.

7.8.3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych Klienta, a także do aktualizowania danych, które stały się nieaktualne.

7.8.4. Klient może w każdym czasie usunąć konto w Sklepie, składając odpowiednią dyspozycję przez kliknięcie właściwej funkcjonalności na stronie internetowej Sklepu.

7.8.5. Z ważnych i uzasadnionych przyczyn, Noume może usunąć konto Klienta w Sklepie.

§8 Newsletter

8.1. Klient ma możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail. Szczegółowe informacje dotyczące Newslettera znajdują się w Regulaminie Newslettera, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§9 Formularz kontaktowy

9.1. Za pośrednictwem sklepu www.noume.pl klient może skorzystać z formularza kontaktowego w celu przesłania wiadomości oraz pytań związanych z działalnością sklepu.

9.2. W celu skorzystania z formularza kontaktowego klient zostanie poproszony o podania swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

9.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do obsługi zapytania. Niepodanie wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

§10 Bony upominkowe

10.1. Niniejsze Zasady i warunki dotyczą bonów upominkowych NOUME kupionych za pośrednictwem strony www.noume.pl lub w siedzibie firmy przy ul. Zacisze 2/2a w Poznaniu.

10.2. Zakup bonu upominkowego NOUME jest jednoznaczny z akceptacją niniejszych zasad i warunków bonów upominkowych.

NOUME zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych zasad i warunków bez okresu wypowiedzenia, ale za niezwłocznym poinformowaniem Klienta. Na skutek modyfikacji, prawa skutecznie nabyte przez Klienta nie mogą podlegać ograniczeniom.

10.3. Bon upominkowy można nabyć tylko za pomocą środka płatniczego akceptowanego przez Sprzedawcę, przy czym płatność za bon upominkowy NOUME nie może być dokonana przy pomocy innego bonu upominkowego NOUME.

10.4. Bonów upominkowych NOUME można używać w sklepie internetowym www.noume.pl oraz w siedzibie firmy przy ul. Zacisze 2/2a w Poznaniu.

10.5. Bony upominkowe NOUME są jednorazowego użytku.

Bonem upominkowym NOUME można zapłacić jednorazowo za całe zamówienie lub jego część.

Jeśli wartość bonu upominkowego jest mniejsza niż wartość zakupu, należy wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję.

Jeśli wartość zakupu jest niższa niż wartość bonu upominkowego, różnica nie podlega zwrotowi.

10.6. Bonem upominkowym NOUME nie można opłacić kosztów wysyłki.

10.7. Wartość bonów upominkowych NOUME to 300 PLN, 500 PLN lub 1.000 PLN.

10.8. Bon upominkowy NOUME jest ważny przez rok od daty zakupu. Po upływie okresu ważności bonu nie można nim zapłacić za zakupy, ponownie go aktywować a niewykorzystana kwota nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.

10.9. Bony upominkowe NOUME nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

10.10. NOUME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bon upominkowy w wypadku jego zagubienia, kradzieży lub zniszczenia.

§11 Postępowanie reklamacyjne i pozasądowe możliwości rozwiązania sporów

 1. 1. Reklamacje w sprawach związanych ze Sklepem oraz Noume mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Noume: ul. Zacisze 2/2a, 60-831 Poznań, lub na adres e-mailowy noume@noume.pl.

11.2. W reklamacji należy opisać występujący problem.

11.3. Noume ustosunkuje się do reklamacji w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni.

11.4. Noume informuje, nie przyjmując równocześnie żadnego zobowiązania z tego tytułu (w szczególności do uczestniczenia w pozasądowym postępowaniu), że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów. Konsument może skorzystać ze wsparcia powiatowych i miejskich rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów. Więcej informacji na temat pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów można znaleźć pod adresami:

https://polubowne.uokik.gov.pl/;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wersja obowiązująca od 07.11.2023

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Noume Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Zacisze 2/2a, 60-831 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000967591, posługująca się numerem NIP: 781 203 48 43, Regon: 521807430, , kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. („Noume”), usług Newsletter.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Noume informacji handlowych i marketingowych na adres e-mail udostępniony dobrowolnie przez Klienta sklepu internetowego Noume („Sklep”). Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Noume, za pośrednictwem wysłanego maila, informacji marketingowych i handlowych, w tym informacji o ofertach, promocjach, wyprzedażach i kuponach rabatowych możliwych do wykorzystania w Sklepie.
 3. W ramach usługi Newsletter, a także w razie kontaktu przez Klienta z Noume, nie jest dopuszczalne przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługa Newsletter nie podlega opłatom.
 5. Częstotliwość wysyłki Newslettera jest ustalana przez Noume.

 

 

§2

Zapisy do Newslettera i rezygnacja

 1. Zapis do Newslettera jest możliwy przez podanie adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie internetowym Noume.
 2. Zapis do Newslettera jest możliwy dla każdej osoby zainteresowanej otrzymywaniem określonych treści („Klient”).
 3. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648 t.j. z dnia 2022.08.05 z późn. zm.).
 4. Przez zapis do Newslettera osoba podająca adres e-mail oświadcza, że jest uprawniona do podania określonego adresu e-mail.
 5. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa w każdym czasie przez kliknięcie linku zawartego w przesłanej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera albo przez wysłanie wiadomości e-mail na adres noume@noume.pl.
 6. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieokreślony, do chwili rezygnacji z Newslettera przez Klienta.

 

 

§3

Wymogi techniczne

 1. Prawidłowe wyświetlanie Newslettera jest możliwe, jeśli Klient posiada sprzęt spełniający minimalne wymagania techniczne.
 2. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta i wyświetla Newsletter, spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
 3. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do internetu;
 4. Przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Mozilla Firefox;
 5. Aktywne wtyczki – Java, Flash;
 6. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;
 7. Posiadanie przez użytkownika kota e-mail.

 

§4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby realizacji usługi Newslettera jest Noume sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zacisze 2/2a, 60-831 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000967591, posługująca się numerem NIP: 781 203 48 43, Regon: 521807430.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usługi Newslettera.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Newsletterem zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

 

§5

Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści przesyłane w ramach usługi Newsletter, w tym dołączane do nich zdjęcia, grafiki, logotypy, są przedmiotami ochrony prawno-autorskiej i nie mogą być powielane bez zgody Noume.
 2. Klient jest upoważniony do wykorzystywania treści zawartych w Newsletterze wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter.

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Newsletterem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Noume: Zacisze 2/2a, 60-831 Poznań, lub na adres e-mailowy noume@noume.pl.
 2. W reklamacji należy opisać występujący problem.
 3. Noume ustosunkuje się do reklamacji w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Noume informuje, nie przyjmując równocześnie żadnego zobowiązania z tego tytułu (w szczególności do uczestniczenia w pozasądowym postępowaniu), że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów. Konsument może skorzystać ze wsparcia powiatowych i miejskich rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów. Więcej informacji na temat pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów można znaleźć pod adresami:
 5. https://polubowne.uokik.gov.pl/;
 6. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 7. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§7

Postanowienia dodatkowe

 1. Noume jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci każdorazowo zostaną poinformowani w formie mailowej o zmianie Regulaminu.
 3. Klient w każdym czasie ma możliwość natychmiastowej rezygnacji z usługi Newslettera.
 4. Noume może rozwiązać umowę świadczenia usług Newslettera z ważnych przyczyn, o czym poinformuje Klientów lub pojedynczego Klienta, jeśli rozwiązanie umowy dotyczy pojedynczych Klientów.
 5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Noume.
 6. Prawem właściwym dla umowy świadczenia usług Newslettera jest prawo polskie. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy będą wskazywały właściwość sądu zagranicznego.

 

 

 

Dostawa

- przesyłka paczkomat InPost - 18 PLN

- przesyłka InPost Kurier - 20 PLN

- przesyłka kurierska DHL - 20 PLN

- przesyłka kurierska DHL za pobraniem - 25 PLN

- Kurier (wysyłka do 7 dni roboczych) - Darmowa dostawa

- odbiór osobisty - 0 PLN (poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00)

Płatności

- płatności online PayU

- płatności online Tpay

- przelew tradycyjny na konto: 57 1090 2590 0000 0001 5065 4327

- kurier za pobraniem (Inpost, DHL)

Instrukcja dokonania zwrotu

Dla zarejestrowanych klientów:

1) Wejdź w swoje konto, w zakładkę „Moje zamówienia” i odszukaj produkt, który chcesz zwrócić.

2) Wejdź w „Szczegóły” tego zamówienia, a na dole kliknij „Zwróć”, następnie postępuj zgodnie z etapami.

Dla niezarejestrowanych klientów:

1) Pobierz i wypełnij formularz zwrotu, który znajdziesz poniżej

2) Kompletny formularz prześlij na adres noume@noume.pl lub dołącz do paczki ze zwracanym produktem.

Pobierz formularz zwrotu

Zwracany produkt wyślij na adres:
NOUME sp. z o.o. ul. Zacisze 2/2a, 60-831 Poznań.

Produkt należy odesłać w dowolnym kartonowym opakowaniu. Paczkę zwrotną możesz nadać kurierem lub Pocztą Polską. Nie odbieramy zwrotów z paczkomatów ani paczek za pobraniem. Jeśli zamierzasz dokonać wymiany zaznacz tę informację w formularzu, skontaktujemy się z Tobą mailowo.

Dołączyłaś do newslettera!

Sprawdź mail i odbierz kod rabatowy

  Zapisz się do newslettera

  i zyskaj 5% rabatu

  Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od NOUME sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informacji marketingowych i handlowych, w tym Newslettera na wskazany adres e-mail. Jestem świadoma/świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest NOUME sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korzystania z Newslettera.
  Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach jakie Państwu przysługują opisane zostały w Polityce Prywatności.

  Zwiń
  Rozwiń